Dataetik

SocialSpace arbejder ud fra "do no harm"-princippet. Vi respekterer, anerkender og beskytter ethvert menneskes personlige oplysninger, og vi anvender kun data til analyser på aggregeret niveau efter aftale med brugere og dataansvarlige opdragsgivere.

Generelt

Denne persondatapolitik redegør for, hvordan SocialSpace opsamler og behandler de personoplysninger, som brugere opgiver, samt de personoplysninger som InnoSocial ApS indsamler, når man som bruger benytter vores hjemmesider og applikationer.

InnoSocial er databehandler for SocialSpace-medlemmer, som er dataansvarlige for deres anvendelse af SocialSpace-løsning, -hjemmesider og -applikationer.

Hos SocialSpace respekterer, anerkender og beskytter vi dine personlige oplysninger og deler dem kun med de dataansvarlige tredjeparter, som har ret til data, og som er dataansvarlig for de relevante indsatser og tiltag. SocialSpace anerkender og respekterer alle ønsker om hemmeligholdelse af personoplysninger og er opmærksom på, at alle personoplysninger behandles forsvarligt og hensigtsmæssigt og i tråd med gældende GDPR-regler.

Personlige oplysninger

En personoplysning er enhver form for information, der kan henføres til fysiske personer, selvom dette forudsætter kendskab til eksempelvis adresse, CPR-nummer mv.

Der sondres mellem to typer af personoplysninger; almindelige oplysninger og følsomme oplysninger.

Følsomme oplysninger kan være oplysninger om etnisk oprindelse, race, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, samt behandling af genetiske eller biometriske data med det formål entydigt at identificere en fysisk person, vedkommendes helbredsoplysninger eller seksuelle orientering.

Ikke-personlige oplysninger

Vi kan indsamle ikke-personlige oplysninger om brugere, når de besøger vores hjemmeside og anvender vores applikationer. Ikke-personlige oplysninger kan blandt andet omfatte computertype, browser-navn og tekniske oplysninger om brugerens forbindelsesmåde på hjemmesiden, brugerdata på anvendelse af applikationer og hjemmesider, eksempelvis internetudbyder, styresystem og andre lignende oplysninger. Såfremt der gives samtykke til applikationer eller hjemmesiders tilladelse til at anvende lokalitetsoplysninger, kan SocialSpace også opbevare oplysninger om brugernes lokalitet (f.eks. celle-id, IP-adresse, netværksdata for geografisk placering, placering efter startopkald / afslutning af opkaldet, lokationsdata afledt af brug af Wi-Fi-adgangspunkter).

Webbrowser cookies

SocialSpace hjemmesider benytter ”cookies” for at forbedre brugernes oplevelse. Brugerens webbrowser gemmer cookies på brugerens harddisk til registreringsformål og til tider for at takle oplysninger om dem. Disse oplysninger hentes kun, når brugeren besøger hjemmesiden og vil blive brugt ved brugerens efterfølgende besøg på hjemmesiden, således brugeren kan blive identificeret anonymt. De primære formål er som følger:

Muliggør anonym identifikation af brugeren ved hjælp af cookies (identificere browsers og enheder, ikke individer). Dermed gives der et anslået antal af besøg og brugerens gennemsnitlige besøgstid på hjemmesiden.

Anonym identifikation af det mest besøgte materiale hos brugeren - og således det mest attraktive for brugeren.

Fastslå hvorvidt det er første gang brugeren tilgår hjemmesiden eller om brugeren har besøgt hjemmesiden før.

Medmindre brugeren registrerer sig selv til en webservice, bliver cookies aldrig brugt til at identificere personlige data. Cookies er udelukkende til statistisk anvendelse. De fungerer som assistance til at forbedre brugerens oplevelse af hjemmesiden.

Brugere kan vælge at sætte deres browser til at afvise cookies eller varsle brugeren, når cookies bliver sendt. Brugeren skal dog være opmærksom på, at visse dele af hjemmesiden herefter kan have nedsat funktionalitet.

Hvilke personoplysninger indsamler vi?

Vi kan indsamle personlige oplysninger fra brugere på en række forskellige måder, inklusiv men ikke begrænset til, når brugere besøger vores hjemmeside eller anvender SocialSpace-kommunikationskanaler og -applikationer, herunder SocialSpace-appen (læs privatlivspolitikken for vores app). Brugere kan blive spurgt om brugernavn, navn, telefonnummer og e-mailadresse efter behov. Derudover indsamles informationer, som brugeren måtte angive i sine beskeder gennem SocialSpace-applikationer i et sikret format. Herudover kan der indsamles informationer om brugernes køn, alder og postnummer/kommune, problem-tema (tags), samt oplysninger fra samtalebeskeder, spørgeskemaer og journaler/notefelt fra samtaler i et sikret format. Der indsamles ligeledes oplysninger gennem samtaler, chat eller videochat. I denne forbindelse indsamles der, med samtykke fra brugere, oplysninger gennem mikrofon og kamera. Derudover indsamles device-id med formålet om at muliggøre fremsendelse af notifikationer til brugere. Endvidere kan telefonnumre også indsamles med formålet om at muliggøre sms-rådgivning til brugere.

Brugere af vores hjemmesider og applikationer kan vælge at være anonyme, og det er udelukkende på brugerens opfordring at anonymiteten ophæves, f.eks. ifm. et længerevarende rådgivningsforløb eller anvendelse af hjemmeside eller applikation ifm. brugerens arbejde hos SocialSpace-medlemmer, som i denne henseende også er dataansvarlige. Oplysninger på brugeren indsamles kun på baggrund af samtykke. Brugere kan altid vælge ikke at give personlige oplysninger, men dette kan forhindre dem i at benytte visse tjenesteydelser eller funktioner på vores hjemmesider og applikationer.

I særlige tilfælde vil SocialSpace ved lov være forpligtet til at indsamle specifikke og verificerede personoplysninger, f.eks. ifm. underretninger på vegne af SocialSpace-samarbejdspartnere og -medlemmer.

Hvorfor indsamler vi personoplysninger?

SocialSpace' formål med at opsamle og behandle personoplysninger er at levere tjenester, herunder applikationer og hjemmesider, til brugere af disse tjenester. Dette omfatter medarbejdere hos SocialSpace, medlemmer, SocialSpace-medlemmers målgruppe, som anvender tjenester ifm. deres kontakt med SocialSpace-medlemmer. InnoSocial behandler således personoplysninger på vegne af SocialSpace-medlemmer.

Når du bruger SocialSpace' hjemmesider og applikationer, giver du således samtykke til, at SocialSpace og deres databehandler InnoSocial ApS må håndtere de kategorier af oplysninger, der er relevante for at kunne levere den nødvendige service eller optimering, vedligeholdelse eller udvikling af vores hjemmesider og applikationer.

Opbevaring af personoplysninger

Personoplysninger, som er tilknyttet en anonym brugerprofil, opbevares i 2 år efter inaktivitet hos brugeren, hvorefter de slettes.

Personoplysninger indhentet med henblik på at sende nyhedsbreve og opdateringer omkring vores services beholdes, indtil disse afmeldes af brugeren.

Fælles for alle personoplysninger gælder, at personoplysninger altid slettes, når personoplysningerne ikke er relevante i forhold til det formål, hvorpå de er blevet indsamlet, eller hvis et samtykke trækkes tilbage inden en egentlig sagsbehandling er begyndt.

Hvordan vi beskytter dine oplysninger

Brugerens oplysninger beskyttes ved brug af AES-256 (Rijndael) krypteringsalgoritmen, inden den gemmes på et fysisk dataopbevaringsdrev. Ved kryptering anvendes en nøgle-længde, der følger markedsstandarden for kryptering af personoplysninger. Dette sikrer, at brugerens oplysninger kun læses af brugere, der er blevet bemyndiget de nødvendige rettigheder.

Bemyndigelsen af disse rettigheder og adgang til brugerens egne oplysninger følger OAuth2 protokol standarder.

Deling af dine personlige oplysninger

SocialSpace deler brugerens oplysninger med betroede samarbejdspartnere og underdatabehandlere, som hjælper SocialSpace med at vedligeholde, opdatere eller drive vores forretning, hjemmeside eller services for brugeren og SocialSpace-samarbejdspartnere. De pågældende samarbejdspartnere vil kun have adgang til brugerens personlige oplysninger i det omfang, det er nødvendigt, og der vil altid udarbejdes en kontraktuel forpligtelse til at behandle dine oplysninger fortroligt. Data deles ligeledes med vores samarbejdspartnere, der består af fonde, kommuner og indsatsleverandører i Danmark. Begge af de to sidstnævnte grupper er underlagt kvalitetskrav ved deres ansættelse af rådgivere.

Brugerens oplysninger kan blive delt med tredjeparter eller samarbejdspartnere med henblik på at kunne levere ydelser, herunder ydelser til udbredelse af applikationer og systemer til gavn for borgere. Disse samarbejdspartnere inkluderer, men er ikke begrænset til: Indsatsleverandører, kommuner, fonde, andre offentlige myndigheder, regioner og den danske stat, samt tredjepartsleverandører og samarbejdspartnere.

I tilfælde af at SocialSpace vil optræde i en forsikringssag, vil SocialSpace dele de oplysninger, der er nødvendige for at forsikringsselskabet kan behandle en eventuel forsikringssag.

Vi forbeholder os ret til at bruge eller videregive oplysninger, som er nødvendige for at overholde love, regler eller juridiske anmodninger eller for at samarbejde med en retslig undersøgelse.

Retsgrundlag

SocialSpace og databehandler InnoSocial ApS behandler dine oplysninger enten på baggrund af dit udførte samtykke, eller hvis behandlingen er nødvendig for, at der kan gennemføres en kontakt, som du er part i.

Såfremt behandlingen af brugerens personoplysninger er baseret på samtykke, har brugeren mulighed for at tilbagekalde dette samtykke. Dette er beskrevet i afsnittet ”Dine rettigheder”.

Såfremt brugeren ikke ønsker at give samtykke til vores behandling af personoplysninger, kan SocialSpace ikke yde de services, der ydes på SocialSpace' hjemmesider og gennem vores applikationer.

Dine rettigheder

Som bruger hos SocialSpace har du følgende rettigheder:

Som registreret bruger har du ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler på dig. Der er mulighed for, at brugeren til enhver tid kan anmode om et dataudtræk af alle de data, der behandles på dig. Dine data vil blive leveret hurtigst muligt – dog altid med svar inden for 10 dage.

Som registreret bruger har du altid ret til at få dine personoplysninger slettet. SocialSpace vil dog i visse tilfælde forbeholde sig retten til at enten begrænse eller afvise en sletning, såfremt disse personoplysninger er nødvendige for at kunne overholde særregler. Aggregeret anonym data, som SocialSpace måtte indsamle, har brugeren ikke krav på at få slettet, når dataene ikke kan henføres til en specifik brugerprofil eller direkte til en bruger og derfor ikke er personoplysninger.

Som registreret har du ret til at få berigtiget forkerte eller unøjagtige oplysninger, der behandles om dig.

Som registreret har du enhver tid ret til at trække et samtykke tilbage, såfremt der ønskes at standse eller begrænse en behandling af dine personoplysninger. Dette indbefatter ikke aggregeret anonym og ikke-personhenførbar data.

Klage

Såfremt du ønsker at klage over SocialSpace eller InnoSocial ApS' behandling af dine personoplysninger, kan denne klage rettes til den ansvarlige myndighed. I Danmark er denne myndighed Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, telefonnummer: 33 19 32 00. Mere information kan findes på https://www.datatilsynet.dk.

Ændringer til persondatapolitikken

SocialSpace forbeholder sig retten til at opdatere og ændre denne persondatapolitik. Såfremt ændringer udføres, ændres datoen, og versionen af persondatapolitikken opdateres nederst i denne persondatapolitik. I tilfælde af signifikante ændringer informerer SocialSpace om sådanne ændringer gennem f.eks. hjemmeside eller direkte kontakt.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål vedrørende denne persondatapolitik, SocialSpace' applikationer eller -hjemmesider, er du velkommen til at kontakte os på:

SocialSpace
Howitzvej 30, 2000, Frederiksberg, Danmark
Tlf: +45 93 20 30 94
Mail: freja@socialspace.dk
CVR: 4269588

Opdateret 2021/10/12

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.